BooksSitemapUnclassified1649
Een ernstige en getrouwe verthooninge van't gevoelen en oordeel van de bedienaren des evangeliums, in de provintie van London, over de handelingen van syn Excellentie Fairfax, overgelevert in een brief aen syn Exellentie ... den 28. Januarij, 1649 - 1649 - 16 pages
Een ernstige, ende getrouwe voorstellinge, van't oordeel vande Dienaers des Goddelicken woorts inde Provintie van London, door eenen brief van hun gesonden, aen den Heer Generael Fairfax, ende sijnen Krijsch-Raet. Overghelevert ... - 1649 - 12 pages
Een ernstighe, ende ghetrouwe voor-stellinghe, van 't oordeel van de dienaers des Goddelijcken Woordts in de provintie van London. Door eenen brief van hun ghesonden, aen den heer generael Fairfax, ende sijnen crijghs-raedt. Overghelevert [...] den 28 Januarij 1648 - 1649 - 16 pages
Een kleyne chronycke ende voorbereydinge van de afkomste ende 't vergrooten van de dorpen van Graft en de Ryp: ende van meer verscheyden notable oude stucken ende geschiedenissen by Jan Adriaensz Leeghwater - 1649
Een memento ofte vermaninge, aen de Over-gebleven Lidtmaten, nu te West- minster sittende, maer niet naer Parliaments wijs [...] Waer in verklaert wordt: dat alle hare Proceduren, aeng. het deposeren ofte ont-halsen van Carel Stuart [...] on-wettelijck zijn [...] Door Willem Prynne, een van de uyt-ghesloten Litmaten van het Huys der Ghemeente by William Prynne - 1649 - 18 pages
Een memento ofte vermaninge, aen de Over-gebleven Lidtmaten, nu te West- minster sittende, maer niet naer Parliaments wijs [...] Waer in verklaert wordt: dat alle hare Proceduren, aeng. het deposeren ofte ont-halsen van Carel Stuart [...] on-wettelijck zijn [...] Door Willem Prynne, een van de uyt-ghesloten Litmaten van het Huys der Ghemeente. Ghetransl. uyt de Orig. Engelsche Copy ghedruckt tot Londen by William Prynne - 1649 - 18 pages
Een mis-geboorte van wonderheeden ofte verraderyen, beticht, overwonnen, veroordeelt en ondeckt in de verscheyde onderhandelinghen en gevolchloose aenslagen van de hameltonnen - 1649 - 38 pages
Een Mis-geboorte van Wonderheeden ofte verraderyen, beticht, overwonnen, veroordeelt en ondeckt in de verscheyde onderhandelinghen en gevolchloose aenslagen van de Hameltonnen ; om de Croon van Schot-landt te erlanghen by Robert Gardiner - 1649
Een Oprechte ende Ghetrouwe Vertooninge der Oordeelen van de Bedienaers des H. Euangelij binnen de Provintie van London, aengaende de onwettelijcke proceduren vande armée tegens de persoon van s. maj., ende hare openbare verwerpinghe vande rechten ende gestaltenisse des rijcks ... jan. 28 1649 - 1649 - 20 pages
Een schoon historiken ofte Cort verhael vande principaelste poincten vande belegheringhe der vermaerde stadt van Ghendt, die ghedaen wierden byde dry coninghen, te weten: vanden coninck van Vranckerijcke, Schotlandt en[de] Inghelandt: ten tyde vanden vijfden graue van Vlaenderen Arnaut de jonghe fs. Baudewijns - 1649
Een schoon historiken ofte Cort verhael; vande principaelste poincten vande belegheringhe der vermaerde stadt van Ghendt, die ghedaen wierden byde dry coninghen, te weten: vanden coninck van Vranckerijcke, Schotlandt en[de] Inghelandt: ten tyde vanden vijfden graue van Vlaenderen Arnaut de jonghe fs. Baudewijns - 1649
Een schoon historiken ofte Cort verhael; vande principaelste poincten vande belegheringhe der vermaerde stadt van Ghendt, die ghedaen wierden byde dry coninghen, te weten: vanden coninck van Vranckerijcke, Schotlandt en[de] Inghelandt: ten tyde vanden vijfden graue van Vlaenderen Arnaut de jonghe fs. Baudewijns - 1649
Een schoone Waerschouwinge, om sich voor de Schotsche Kerck-discipline te hoeden. Als zijnde meer dan eenighe andere, de Civile Overicheyt seer schadelijck, de Onderdanen seer onderdruckende, ende haer beyden gansch verderffelijck by John Bramhall - 1649 - 48 pages
Een verdedinge der dienaeren des H. Euangelij, in ende om Londen, tegens de ongherechtige aspersien op hun voorighe bewerckinge voort 't Parlement opgheleyt als of sy daer mede dese capitale straffinge des konincks geadvanceert hadden - 1649 - 8 pages
Een Verdedinge der Dienaren des H. Euangelij, in ende om Londen, tegens de ongherechtige Aspersien op hun voorighe bewerckinge voort [sic] 't Parlement opgheleyt als of sy daer mede dese Capitale Straffinge des Konincks geadvanceert hadden ... - 1649 - 8 pages
Een volkomen Verhael, van de geheele Procedure, van den Hoogen Raedt van Justicie. In de Examinatie van den Koninck in West-Munster-Hall. Neffens de verscheyden Oratien van de Koninck, de Heer Praesident, ende Fiscael Generael. Ghepubl. door Authoriteyt van 't Parlament, om voor te komen als vals relaes - 1649 - 24 pages
Een Zent-brief Casparis Dias Fereira, geschreven inde Gevanckenisse daer uyt hy gebroocken is. Den 17. Augustus 1649. Uyt 't Latijn overgheset by Gaspar Dias Fereira - 1649 - 4 pages
Eikon basilike . Konincklick Memoriael. Waer in het innerlijck gemoet van sijne H. Majesteyt Carolus Stuart ... naer 't leven afgebeeldt wordt. In sijne gevanckenis en lijdsaemheyt by hem selver in 't Engelsch beschreven ... - 1649 - 130 pages
Eikon basilike : Le portrait du Roy de la Grand Bretagne. Faict de sa propre main durant sa solitude et ses souffrances... - 1649
Eikon basilike oft Konincklijck memoriael; van sijn majesteyt van Groot Britannie's naghelatene schriften, waer inne hy sijn recht christelijck gemoet ... bekent maeckt by John Gauden, Charles I (koning van Groot-Brittannië) - 1649
Eikon Basilike, oder Abbildung des Königes Carl in seinen Drangsalen und gefänglicher Verwahrung, ins Teutsche versetztet. - o.O. 1649 by Carolus I. rex Britanniae, John Gauden - 1649
Eikon basilike. Le portrait du roy de la Grand' Bretagne. Fait de sa propre main durant sa solitude et ses souffrances. 3. Ed. corr by John Gauden - 1649
Eikōn basilikē by Charles (England, King, I.) - 1649 - 332 pages
Eikōn basilikē by Charles (England, King, I.), John Gauden - 1649 - 263 pages
Eikōn basilikē oder Abbildung des Königes Carl in seinen Drangsahlen und Gefänglicher Verwahrung by Charles (England, King, I.) - 1649 - 492 pages
Eikōn basilikē vel Imago Regis Caroli by Charles (England, King, I.) - 1649
Eikōn basilikē. Vel imago regis Caroli. In illis suis aerumnis et solitudine. .. by Charles 1.>, John Gauden, John Earle - 1649 - 272 pages
Eikōn Basilikē. Vel Imago regis Caroli. In illis suis aerumnis et solitudine... by Charles I (koning van Groot-Brittannië), John Gauden - 1649 - 12 pages
Ein Klaglied, Deß H. Röm. Reichs und Teutschen Landes - 1649 - 8 pages
Eine Declaration von dem Parlament von Engelland, verklärende den Grund ihrer Proceduren ... eines freyen Staats - 1649
Eines Edlen Ehrnvesten Rahts deß Heil. Röm. Reichs Stadt Nürnberg gründliche Refutation, einer mit vielen Lästerungen angefüllten so genannten Information, wie es umb das Kaiserliche Postwesen in gedachter Stadt Nürnberg beschaffen - 1649 - 69 pages
Eines Edlen Ehrnvesten Rahts deß Heil. Röm. Reichs Stadt Nürnberg gründliche Refutation, einer mit vielen Lästerungen angefüllten so genannten Information, wie es umb das Kaiserliche Postwesen in gedachter Stadt Nürnberg beschaffen - 1649 - 69 pages
Eines Edlen Ehrnvesten Rahts deß Heil. Röm. Reichs Stadt Nürnberg gründliche Refutation, einer mit vielen Lästerungen angefüllten so genannten Information, wie es umb das Kaiserliche Postwesen in gedachter Stadt Nürnberg beschaffen - 1649 - 69 pages
Eines Ehrsamen Rathswahl deß H. Röm: Reichsstatt Augspurg den 8. Martij/ Anno 1649 - 1649 - 8 pages
Eines Ehrsamen Rathswahl deß H. Röm: Reichsstatt Augspurg den 8. Martij/ Anno 1649 by Augsburg - 1649 - 8 pages
El mas escondido retiro del alma en que se descubre la preciosa vida de los muertos y su gloriosa sepulchro.- Caragoza,(Dormer) 1649 by Joseph Maldonado - 1649
El mas escondido retiro del alma, en que se descubre la preciosa vida de los muertos y su glorioso sepulchro by José Maldonado ((O.F.M.)) - 1649 - 418 pages
El mas escondido retiro del alma, en que se descubre la preciosa vida de los muertos y su glorioso sepulchro by Joseph Maldonado - 1649 - 418 pages
El mas escondido retiro del alma, en que se descubre la preciosa vida de los muertos y su glorioso sepulchro by José Maldonado ((O.F.M.)) - 1649 - 418 pages
Elemens philosophiques du Citoyen by Thomas Hobbes - 1649
Elemens philosophiques du citoyen... by Thomas Hobbes, Sorbière - 1649 - 448 pages
Elemens philosophiques du citoyen... by Thomas Hobbes, Sorbière - 1649 - 448 pages
Elementa by Aelius Donatus - 1649
Elementa Linguae Persicae by John Greaves - 1649 - 108 pages
Elementa linguae persicae, authore Johanne Gravio : Item Anonymus Persa de siglis Arabum & Persarum astronomicis by John Greaves, Flesher - 1649 - 16 pages
Elementa linguae persicae, authore Johanne Gravio. Item Anonymus Persa de siglis Arabum et Persarum astronomicis by John Greaves, Flesher - 1649 - 11 pages
Elementa linguae persicae... by Johannes Gravius - 1649
Elementa linguae Persicae; item Anonymus Persa de siglis Arabum et Persarum astronomicis. - Londini, Jacobus Flesher 1649 by John Greaves - 1649
Elenchus motuum nuperorum in Anglia by George Bate - 1649
Elenchus motuum nuperorum in Anglia, simul ac juris regii et parlamentarii brevis enarratio auct. Th. Veridico (marque de G. Bateus) by George Bate - 1649 - 228 pages
Elenchus S[acrae] Scripturae interpretum by Antoine Sanderus - 1649
Elogio funebre do beneficiado Francisco Leitao Ferreira ... que recitou no Paço em 31 de Março de 1735, Diogo Barbosa Machado ... by Diogo Barbosa Machado, Eusebio González de Torres ((O.F.M.)), Faustino Arévalo, Zeno Castagna, Damián Cornejo ((O.F.M.)) - 1649 - 467 pages
Elémens philosophiques du citoyen by Thomas Hobbes - 1649
Embassade Bvrlesque Envoyé A Mazarin De La Part De Plvton - 1649 - 12 pages
Encheiridium anatomicum et pathologicum by Jean Riolan - 1649 - 471 pages
Enchiridium by Johannes Arnoldi Corvinus - 1649 - 696 pages
Enchiridium seu institutiones imperiales ... by Johannes Arnoldi Corvinus - 1649 - 12 pages
Encyclopedia universa by Johann Heinrich Alsted - 1649
Encyclopedia universa by Johann Heinrich Alsted - 1649
Encyclopedia universa by Johann Heinrich Alsted - 1649
Encyclopedia universa by Johann Heinrich Alsted - 1649
Engelandts Memoriael, Tot Eeuwige Gedachtenis - 1649 - 304 pages
Engelandts Memoriael, Tot Eeuwige ghedachtenis ... - 1649 - 32 pages
Engelandts Memoriael, Tot Eeuwige ghedachtenis. ... - 1649 - 16 pages
Engelandts Memoriael, tot Eeuwighe ghedachtenis. Verhalende de Proceduren, Declaratien, Beschuldigingen, Defencien, Vonnissen, Laetste woorden, en Executien van De Vice-Roy van Yrlandt, onthalst den 22 Maey 1641. De Bisschop van Cantelbury, onthalst den 10 Jan. 1645. Den Koningh van Engelandt [...] onthalst den 30 Jan. 1649. 0.St. [...] Met noch een Brief aen de de [sic] Generael Fairfax, en een verdediginge, van de Dienaeren des G. W., in en om London - 1649 - 92 pages
Engelants Tranen : over de teghenwoordighe Krijghs-Beroerten [...]. by J. H. - 1649 - 16 pages
Engelse Anatomy. Fata regunt orbem. De Weereldt gaat, Nae 't Noodt-lot slaat - 1649 - 20 pages
Engeländisch Memorial - 1649
Engeländisch Memorial worinen erzehlet werden die Proceß und Execution des Stadthalters in Irrland, des Ertzbischoffen zu Canterbery (etc.) o.O. 1649. (germ.) - 1649
Englisches Memorial - 1649
Enigmes sur le Te Deum qu'on a chanté pour la paix - 1649 - 7 pages
Entretien Secret Des Messievrs De La Covr De S. Germain, Avec Messievrs De La Covr De Parlement De Paris - 1649 - 23 pages
Entretiens spirituels pour les âmes dévotes qui vivent dedans le monde by François Péan de la Croullardière - 1649
Epigrammata Latina ante hac non edita by Paul Fleming - 1649
Epigrammata sacra in confessionem fidei religionis reformatae, & catechesin by François Plante, A. Colvius, Dirk Graswinckel, Abraham Heidanus - 1649 - 12 pages
Epigrammatvm Ioannis Audoeni Oxoniensis-Angli, Libri X. by John Owen - 1649 - 190 pages
Epilogue ou dernier appareil du bon citoyen - 1649
Epilogue, ou Dernier appareil du bon citoyen, sur les miseres publiques - 1649 - 2 pages
Epinicia S. principi Leopoldo Guilielmo, archiduci Austriae... by Antonius Sanderus - 1649
Episcopus siue Libri Quatuor de episcopatus ratione, necessitate, statu, ... by Andrea Gerunda - 1649 - 404 pages
Episcopus, sive Libri quatuor de episcopatus ratione, necessitate, statu, causa subjectiva, id est persona illum ineunte... necnon de censuris, quae praesulatum impediunt, deque aliis impedimentis... demum de ordine quo insignitus esse debeat eligendus ad episcopatum. Auctore P. Andrea Gerunda by Andrea Gerunda - 1649
Epistola ad cardinalem Mazarinvm per quam... Petrarchae verbis admonetur vt tyrannidem quam in Francos... exercet, citius deponat... - 1649 - 8 pages
Epistola Gasparis Dias Fereira in carcere, unde erupit, scripta die 17 aug. 1649 by Gaspar Dias Fereira - 1649 - 8 pages
Epistola Lamentatoria De Statu Germaniae by Balthasar Venator, Pallantius Moriamaeus - 1649 - 35 pages
Epistolae by Lucius Annaeus Seneca (Philosophus), Justus Lipsius, Johann Friedrich Gronovius - 1649
Epistolae ad diversos by Gian Vittorio Rossi - 1649 - 164 pages
Epistolae ad diversos by Gian Vittorio Rossi - 1649 - 164 pages
Epistolae Ad Tyrrhenum by Gian Vittorio Rossi - 1649 - 151 pages
Epistolae Ad Tyrrhenum by Gian Vittorio Rossi - 1649 - 151 pages
Epistolae ex ms. codice bibliothecae cathedralis ecclesiae Spirensis descriptae cum notis Johannis Busaei. Accessere: Theodulphi Aurelianensis episcopi epistola ad parochos. Constitutiones Caroli Magni a Lothario nepote collectae cum notis Viti by archiepiscopus Rhemensis Hincmarus, Theodulfus episcopus Aurelianensis, Carolus Magnus imperator, abbas Ferrariensis Lupus Servatus, abbatissa Bingensis Hildegardis (S.) - 1649
Epistolae medicinales by Giulio C. Benedetti - 1649
Epistolae spirituales, ac mysticae omnibus ac praesertim personis in afflictione positis, ad excitandum erga Deum affectum, inueniendumque solatium opportunae. Per R. P. F. Joannem A Jesu Maria Carmelitarum Discalceatorum,... by Juan de Jesús María - 1649 - 335 pages
Epistolae spirituales, ac mysticae omnibus ac praesertim personis in afflictione positis, ad excitandum erga Deum affectum... Per R. P. F. Joannem A Jesu Maria Carmelitarum Discalceatorum... by Juan de Jesús María - 1649 - 335 pages
Epistolae, & quaestiones naturales by Lucius Annaeus Seneca (Philosophus), Justus Lipsius - 1649 - 718 pages
Epistolas by Juan Eusebio Nieremberg, Manuel de Faria e Sousa - 1649
Epistolas del rever. padre Iuan Eusebio Nieremberg, religioso de la Compañia de Iesus by Juan Eusebio Nieremberg - 1649 - 366 pages
Epistolas del rever. padre Iuan Eusebio Nieremberg, religioso de la Compañia de Iesus by Juan Eusebio Nieremberg - 1649 - 366 pages
Epistolas del rever. padre Iuan Eusebio Nieremberg, religioso de la Compañia de Iesus by Juan Eusebio Nieremberg - 1649 - 366 pages
Epistolica Responsio - 1649 - 21 pages
Epitaphium ofte graf-schrift van dokter Isaack Dorislaar, samen-spraacks wijse ingestelt by de heer Vraagh-al, ende beantwoordt door den overleden by V.V.J. - 1649 - 12 pages
Epitaphium ofte graf-schrift van dokter Isaack Dorislaar, samen-spraacks wijse ingestelt by de heer Vraagh-al, ende beantwoordt door den overleden by V.V.J. - 1649 - 12 pages
Epitome de la vida de Fernando de Cordoba Bocanegra by Rodrigo Mendez-Silva - 1649
Epitome de la vida, y hechos del invicto emperador Carlos V... by Juan Antonio de Vera y Figueroa - 1649
Epílogo de la vida, muerte y milagros del... patriarca San Francisco by Juan Soria Butrón ((O.F.M.)) - 1649 - 446 pages
Epístolas del Rdo. Padre publicadas por M.de Faria y Sousa by Juan Eusebio NIEREMBERG - 1649 - 366 pages
Erasmi vita ; accedund epitolae illustres by Desiderius Erasmus - 1649 - 394 pages
Eruditarum lectionum Vet. P. P. libri acroamatici by Joannes Baptista Masculus - 1649
Erycii Puteani Auspicia bibliothecae publicae Lovaniensis. Accedit catalogus librorum primae collectionis, à curatoribus ejusdem Bibliothecae editus by Erycius Puteanus - 1649 - 8 pages
eschevins janvier - 1649 - 4 pages
Esclaircissement des controverses salmuriennes, ou défense de la doctrine des Eglises réf. sur l'immutabilité des décrets de Dieu, l'efficace de la mort du Christ ... by Pierre Dumoulin - 1649
Establissement vniversel de la paix generale : ov Sentences morales et politiqves sur les plus importantes matieres de l'Estat contre les usurpateurs du bien public où le droit des gens et la cause commune sont equitablement defendus en faueur des souverains et des peuples... - 1649 - 15 pages
Establissement vniversel de la paix générale : ov Sentences morales et politiqves sur les plus importantes matières de l'Estat contre les usurpateurs du bien public où le droit des gens et la cause commune sont équitablement défendues en faueur des souverains et des peuples... - 1649 - 15 pages
Estat général du revenu du royaume de France - 1649 - 11 pages
Estat général du revenu du royaume de France - 1649 - 11 pages
Etablissement universel de la paix generale - 1649
Etat de la France comme elle estoit gouvernee en l'an 1648 ousont contenues diverses reamarques et particularitz de l'histoire de nostre temps. - o.O., 1649 by Jean Pinsson de Ta Martiniere - 1649
Etat de la France, comme elle etoit gouvernée en l'an 1648 - 1649
Etat general royaume de France - 1649
Etrenne spirituelle, tissue des sentences de l'escriture sainte by Barthélemy d' Astroy - 1649 - 310 pages
Eusebii Joh. Nierembergii Homiliae catenatae, sive collectaneae ex vetustis patribus, sacris doctoribus, et eruditis scriptoribus by Juan Eusebio Nieremberg - 1649
Evangelicorum et epistolicorum textuum by Salomon Glass - 1649
Evangelicorum et epistolicorum textuum by Salomon Glass - 1649
Exclamacion a Iesu Christo muerto en la cruz ... by Martín de Villanueva ((O.SS.T)) - 1649 - 32 pages
Exegemata Locorum difficiliorum Praxapostolon by Johann Tobias Major - 1649 - 408 pages
Exempla in septem capitalium vitiorum detestationem by Georg Stengel - 1649
Exempla In Septem Capitalivm Vitiorvm Detestationem by Georg Stengel - 1649 - 381 pages
Exempla In Septem Capitalivm Vitiorvm Detestationem by Georg Stengel - 1649 - 381 pages
Exempla In Septem Capitalivm Vitiorvm Detestationem by Georg Stengel - 1649 - 381 pages
Exemplum sine exemplo... nempe... regis Caroli, magnae Britanniae... monarchae a nonnullis subditis suis, scilicet rebellibus et post homines natos immanissimis parricidis... obtruncati et capite percussi... - 1649 - 8 pages
Exercitatio Academica De Divitiis Deque Inventione Et Usu Numi by Heinrich Julius Scheurl, Johann Otto ¬von Wehnde - 1649 - 24 pages
Exercitatio ingenii de parricidio anglicano hactenus inaudito - 1649
Exercitatio philologico-historica, de triumphis Romanorum by Johann Christfried Sagittarius, Christoph Frauendorff - 1649 - 24 pages
Exercitationes paradoxiae adversus Aristoteleos in quitus praecipua totius Peripateticae doctrinae fundamenta excutiuntur by Pierre Gassendi - 1649 - 208 pages
Exercitationes paradoxicae adversus Aristoteleos by Pierre Gassendi - 1649
Exercitationes paradoxicae adversus aristoteleos, in quibus praecipua totius peripateticae doctrinae fundamenta excutiuntur, opiniones vero aut novae, aut ex vetustioribus obsoletae stabiliuntur, auctore Petro Gassendo,.. by Pierre Gassendi - 1649 - 208 pages
Exercitationes sphaericae by Georgius Frommius, Johann Claudius Rosing - 1649 - 18 pages
Exercitia Spiritualia by Ignacio (de Loyola) - 1649
Exorcisme du D. Mazarin dans lequel il est conjuré par le Parlement et le clergé à sortir du Corps de l'Estat [en vers] - 1649 - 8 pages
Exorcisme du D. Mazarin dans lequel il est conjuré par le Parlement et le clergé à sortir du Corps de l'Estat [en vers] - 1649 - 8 pages
Experiencias de amor y fortuna ... by Francisco de las Cuevas - 1649 - 336 pages
Explicacion panegyrica que a la purissima concepcion de Maria santissima consagro el aula retorica del collegio de S. Hermenegildo de la compania de Jesus de Sevilla(etc.) by Alonso de Sotomayor - 1649
Explication du magnifique dessein du feu de joye, faict par ordre de Messieurs le Preuost des Marchands, Escheuins de la Ville de Paris, pour le iour de la Naissance de Louys 14 ... en resiouissance de son retour dans sa bonne Ville de Paris. (2. ed.) - Paris, Ninain 1649 by Jean Valdor - 1649
Expositio epistolarum B. Pauli ex diversis opusculii S. Augustini by Saint Bède le Vénérable - 1649
Exposition et explication des devises, emblemes et figures enigmatiques du feu construit devant l'Hostel de Ville ... by Henri Estienne - 1649 - 8 pages
Exposition naïve de l'efficace ou des usages de la Sainte Cène by Mathieu Bochart - 1649
Extase de la France mourant d'amour pour Jésus-Christ crucifié. En vers burlesques - 1649 - 8 pages
Extract Auß d. kays. Comissarien v. einem Ehrsamen Rath ausgeliefferten Resolutions-Signatur in puncto Executionis Instrumenti pacis - 1649
Extract der Statt Straßburg Burger-Ordnungen - 1649
Extract uyt de resol. van Ho. Mog. Heeren Staten Generael in d. 23 nov. 1650. [In last gevende om, Sir Walter Strickland, afgezant van het parlement van Engeland, overeenkomstig zijn kwaliteit te ontvangen] - 1649
Extract uyt een brief gheschreven in Maurits-stadt de Pernambuco, in Brasil, den thienden meert Anno 1649 - 1649 - 6 pages
Extract uyt het register der resolutien van haer Hoogh Moog. Den XIX. January 1649 ... - 1649 - 4 pages
Extract uyt t'register van de haechse besoignes gesonden by de bewinthebberen van de geoctroijeerde Westindische Comp.: saturni den 6en julij 1647 - 1649
Extraict des registres de Parlement contenant l'ouuerture des rooles by Paris - 1649 - 2 pages
Extrait d'une lettre ... contenant le veritable estat, ou sont à présant les affaires .. par de la Canayo - 1649
Extrait d'une lettre envoyee de Ruel, en date du vendredi 19e de ce mois de mars 1649, contenant le veritable etat ou sont a present les affaires (etc.) - Paris, Coulon 1649 by ..... de La-Canaye - 1649
Extrait Des Registres de Parlement - 1649 - 4 pages
Extraordinaire arrivée du burlesque On ... - 1649
Eysch ende Sententie, by Schout ende Schepenen der Stadt Leyden gearresteert jegens Jean Herry, over de vier grouwelicke ende ongehoorde Moorden, by hem begaen [...] op den 28 Oct. anno 1649. Gepron. ende ter executie gestelt binnen Leyden voorsz. op den 1 Nov. 1649 - 1649 - 8 pages
Fabularum Aesopicarum libri V. - Guelpherbyti, Sternii 1649 by Phaedrus - 1649
Factum contenant les justes defenses des rentiers de l'Hotel de Ville de Paris, et les moyens veritables de la surete de leurs rentes et de leur cönservation. - Paris, Edme Pepingue 1649. (gall.) - 1649
Factum du Procez ... auquil les P.P. de l'Ordre des Mendians pretendent unis a leur maison un piccaré de l'ordre de St. Benoist - 1649
Factum du procez intenté contre Caesar de Vandosme... Et aussi contre François de Vendosme Duc de Beaufort... - 1649 - 4 pages
Factum pour maitre Bernard de Bautru, advocat au conseil prive du roi, intime & appellant de la prodedure extraordinaire, & sentence du 4. jour du present mois de juin & demandeur (etc.) - 1649
Factum servant au proce criminel fait au cardinal Mazarin by Jules Mazarin - 1649
Factum servant au proce criminel fait au cardinal Mazarin by Jules Mazarin - 1649
Factum servant au procez criminel fait au cardinal Mazarin, touchant ses intelligences avec les estrangers ennemis de l'estat - 1649 - 8 pages
Factum servant au procès criminel fait au cardinal Mazarin touchant ses intelligences avec les estrangers ennemis de l'Estat - 1649 - 8 pages
Famiani Stradae ... De bello Belgico decas I. by Famiano Strada - 1649 - 629 pages
Familier éclaicissement de la question si une femme a été assise au siège papal de Rome entre Léon IV et Benoist III by David Blondel - 1649
Familier éclaicissement de la question si une femme a été assise au siège papal de Rome entre Léon IV et Benoist III by David Blondel - 1649
Familier éclaircissement de la question si une femme a esté assise au siège papal de Rome entre Léon IV et Benoist III. by David Blondel - 1649
Fasciculus, controversiarum theologicarum by John Prideaux (bp. of Worcester.) - 1649
Felicità miserabili in una donna Ebrea by Antonio Santa Croce - 1649
Felicità miserabili in una donna Ebrea by Antonio Santa Croce - 1649
Fiction. L'heureux succez du voyage que le Cardinal Mazarin a Fait en Enfer ces jours derniers. Ou l'Autheur l'a accompagne - 1649
Fidelle traduction du sermon de Pasques fleuries, fait en présence du Roy... par un Père théatin... en vers burlesques - 1649 - 7 pages
Fiel y verdadera balança de las Provincias Vnidas en qve se pesan... las conueniencias de la Paz y de la Guerra por cvyo motivo... aora se establecen las... Pazes, entre la Magestad... del Rey Felipo Quarto... y los... Estados Generales de Olanda by Nicasio Martínez Vanvelle - 1649 - 60 pages
Flegra in Betuglia by Luigi Manzini - 1649 - 230 pages
Floretum philosophicum seu Lu-dus meudonianus in terminos totius philosophiae autore Antonio Le Roy,... : opus elucubratum Meudonii in musaeo clariss. Fr. Rabelaesi,... Praemissis diversis Meudonii elogiis et amplissima ejusdem Rabelaesi commendatione by Antoine Le Roy - 1649
Floretum philosophicum seu Lu-dus meudonianus in terminos totius philosophiae autore Antonio Le Roy,... : opus elucubratum Meudonii in musaeo clariss. Fr. Rabelaesi,... Praemissis diversis Meudonii elogiis et amplissima ejusdem Rabelaesi commendatione by Antoine Le Roy - 1649
Flosculi historiarum by Jean de Bussières - 1649
Flosculi historiarum delibati by Jean de Bussières - 1649 - 246 pages
Flosculi historiarum delibati by Jean ¬de Bussières - 1649 - 246 pages
Flosculi historiarum delibati ex rebus praecipuis quae ab Orbe condito ad Christi obitum contigerunt. A Patre Ioan. de Bussieres... by Jean de Bussières - 1649
Fondation construction, oeconomie, et reglements des hospitaux du S. Esprit et de Nostre Dame de la charite en la ville de Diion - 1649 - 104 pages
Frammenti istorici della guerra in Dalmazia by Antonio Santacroce - 1649
Frammenti istorici della guerra in Dalmazia by Antonio Santa Croce - 1649 - 321 pages
Frammenti istorici della guerra in Dalmazia by Antonio Santa Croce - 1649
Francisci Herculani ... De Attentatis appellatione pendente tractatus, cum indice capitum & rerum by Francesco Ercolani - 1649 - 346 pages
Francisci Petrarchae poëtae oratorisque clarissimi, De remediis utriusque Fortunae, libri duo. Ejusdem De contemptu mundi colloquiorum liber, quem secretum suum inscripsit. Editio nova ac melior... by Pétrarque - 1649
Francisci Sanchez... tractatus philosophici by Francisco Sanchez - 1649 - 420 pages
Francisci Sylvii A Brania Comitis, S. Theol. Doctoris, Et Eivsdem In Academia Dvacena Regij ac Ordinarij Professoris ... Commentarii In Totam Secvndam Secvndae S. Thom. Aqvinatis Doctoris Angelici Et Commvnis by Franciscus Sylvius - 1649 - 978 pages
Francisci Vavassoris Societat. Jesu De Forma Christi Liber by François Vavasseur - 1649 - 205 pages
Francisci Vavassoris,... de Forma Christi liber by François Vavasseur - 1649
Frauenzimmer Gesprechspiele, so bey Ehr- und Tugendliebenden Gesellschaften, mit nutzlicher Ergetzlichkeit, beliebet und geübet werden mögen by Georg Philipp Harsdörffer - 1649 - 600 pages
Friderici Spanhemii Vindiciarum pro exercitationibus suis, de gratia universali, partes duæ posthumæ by Friedrich Spanheim, Ezechiel Spanheim - 1649 - 467 pages
Friedens-Schluß, so von der Römischen Kayserl. und Aller-Christl. Königl. May. ... zu Münster ... 1648 ... underschrieben ... worden - 1649
Friedens-Schluß, so von der Römischen Kayserl. und Aller-Christl. Königl. May. ... zu Münster ... 1648 ... underschrieben ... worden - 1649
Friedens-Schluß, so von der Römischen Kayserl. und Aller-Christl. Königl. May. ... zu Münster ... 1648 ... underschrieben ... worden - 1649
Friedens-Schluß, so von der Römischen Kayserl. und Aller-Christl. Königl. May. ... zu Münster ... 1648 ... underschrieben ... worden - 1649
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16