BooksSitemapUnclassified1624
Syntaxis mundi, sive de constructione universi disputatio by Thomas Anreiter, Matthias Alt - 1624 - 14 pages
Syntaxis mundi, sive de constructione universi disputatio by Thomas Anreiter, Matthias Alt - 1624 - 14 pages
Syntaxis mundi, sive de constructione universi disputatio by Matthias Alt, Thomas Anreiter, Philipp Osterhueber - 1624
Sôd han-nîqqûd han-nigle Hoc Est Arcanum Punctationis Revelatum. Sive De Punctorum Vocalium & Accentuum apud Hebraeos vera & germana Antiquitate Diatriba by Louis Cappel, תהומס ארפנוס - 1624 - 332 pages
Sôd han-nîqqûd han-nigle Hoc Est Arcanum Punctationis Revelatum. Sive De Punctorum Vocalium & Accentuum apud Hebraeos vera & germana Antiquitate Diatriba by Louis Cappel, תהומס ארפנוס - 1624 - 332 pages
Sündersgaisel, sampt beygefügter Engel-Mahlzeit - 1624
T' Cieraet der gheestelycker Bruyloft by Jan van Ruusbroec - 1624 - 294 pages
T'cieraet der gheesetlycker bruyloft by Jan Van Ruusbroec - 1624 - 294 pages
t'Cieraet der gheestelycker bruyloft by Jan Van Ruusbroec, Gabriel van Antwerpen - 1624 - 328 pages
t'Cieraet der gheestelycker brvyloft by Jan van Ruusbroec, Gabriel van Antwerpen - 1624 - 328 pages
Tabella spiritualis ... pro institut. vitae Christian by Louis de Blois - 1624
Tableau des actions du jeune gentil-homme; (etc.) by Samuel Bernard - 1624
Tableau sacré de la sainte vie et mort, vertus et miracles de la très-illustre... reine Madame Jeanne de France de Valois,... fille de Louis XI,... épouse de Louis XII, fondatrice de l'ordre sacré de l'Annonciade,... tiré par le P. Louis ,... by Louis Dony-d'Attichy - 1624
Tablettes addresses aux dames de la cour (en vers) - 1624 - 16 pages
Tabula aurea M. Pauli Nagelii Lips by Paul Nagel - 1624 - 78 pages
Tabulae diariae quantitatis dierum ... by Jacob Bartsch - 1624 - 8 pages
Tafel begrijpende kortelijck het groot ende merckelijck verschil datter is tusschen de leere des Goddelijcken woordts [...] ende de leere vande drijvers der nieuwigheden, die men remonstranten en Arminianen of vorstianen noemt - 1624 - 68 pages
Tesoro de la verdadera cirugia y via particular contra la comun by Bartolomé Hidalgo de Agüero, Sebastián de Cormellas - 1624 - 582 pages
Tesoro de las dos Lenguas espanola y Francesa by César Oudin - 1624
Testamentum novum graece ex reguus aliisque optimis editionibus cum cura expressum - 1624 - 863 pages
Testimonio en relacion de las informaciones, que por breue, y letras de comissio[n] del ... señor don Inocencio Maximo obispo de Bertinoro ... ha hecho el Señor don Sancho de Contreras ... acerca de la virtudes heroycas, fama y milagros de la venerable Sierua de Dios Madre Mariana de Iesus, religiosa professa de la Recolección y Descalçez de nuestra Señora de la Merced ... ante el licenciado Francisco Martinez ... by Sancho de Contreras, Francisco Martínez - 1624 - 12 pages
Teutsche Poemata und Aristarchus wieder die Verachtung Teutscher Sprach by Martin Opitz - 1624 - 224 pages
The Copies of certaine letters which have passed betweene Spaine and England in matter of religion concerning the generall motives to the romane obedience betweene ... Iames Wadesworth ... and W. Bedell ... by James Wadsworth - 1624 - 162 pages
The elements of architecture by Sir Henry Wotton - 1624 - 139 pages
The generall historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles by John Smith, Alfred Leslie Rowse, Robert O. Dougan - 1624 - 240 pages
The Generall Historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles by John Smith - 1624 - 240 pages
The Madnesse of Astrologers by George Carleton - 1624 - 123 pages
The Method of Physick by Philip Barrough - 1624 - 477 pages
Theatre by Alexandre Hardy - 1624
Theatrum Iaponiensis Constantiae Qua Supra Centum Octodecim Illustrißimi Martyres Atrocissimis Suppliciis Excruciati Anno MDCXXII pro Fide Jesu Christi Per Ignem Et Gladium Et Aquam Coronam Gloriae Reportaverunt - 1624 - 26 pages
Thema metaphys. de principio interno individuificationis ... by Johann Baptist Weiganmeir, J. Zückwolff - 1624
Themata de legatis et legationibus by Christoph Besold, Michael Rasch - 1624
Themis aurea by Michael Maier (alchimiste) - 1624
Themis aurea by Michael Maier - 1624
Theodosii Rubei Singularia ex Sacrae Rotae Romanae decisionibus selecta by Iglesia Católica. Rota Romana - 1624 - 720 pages
Theologia antilogica Lutheranorum, et antilogia theologica Caluinistarum; seu contradictiones de rebus fidei, quas Lutherani & Caluinistae in suis propositionibus, concordes, discordes, admittunt: deprehensae à P. Georgio Tyskieuicio, Societatis Jesu, .. by Jerzy Tyszkiewicz - 1624 - 158 pages
Theologia Sacra by Paul Métezeau - 1624
Theologia sacra. Iuxta formam euangelicae praedicationis distributa. ... Accedunt Cathecheses christianae centum & viginti, ... Authore Paulo Metezello Parisiensi, .. by Paul Metezeau - 1624
Theophilus in carcere. - o.O. 1624 by Theophile Viaud - 1624
Theopyroscopia Theologico-Physica, Das ist: Geistlich- und natürliche Betrachtung, deß Anno 1623. Den 17. Nov. Vom Him[m]el gefallenen Fewers by Wolfgang Jakob Christmann, Wilhelm Schickard, Peter Meiderlin - 1624 - 84 pages
Theoremata mathematica scientiae staticae. De ductu ponderum per planitiem rectà & obliquè horizontem decussantem by Gregorius a S. Vincentio, Gualterus Van Aelst - 1624 - 20 pages
Theoria et practica arboris aureae et argenteae - 1624 - 78 pages
Theoria pharmaceutica sectiones septem regularum vniuersalium a Ioanne Mesue ... scriptarum aliquot simpliciumque medicaminum electiones Hispanicam in linguam translatas, latinis in ipsas annotationibus continens ... by Francisco Vélez de Arciniega - 1624
Theoria pharmaceutica sectiones septem regularum vniuersalium a Ioanne Mesue ... scriptarum aliquot simpliciumque medicaminum electiones Hispanicam in linguam translatas, latinis in ipsas annotationibus continens ... by Francisco Vélez de Arciniega - 1624
Theorica et practica arithmetica by Gerard ¬de Neufville - 1624
Thesaurus Chronologiae by Johann Heinrich Alsted - 1624 - 340 pages
Thesaurus Juris executivi by Ruetger Rulant - 1624
Thesaurus politicus by Jean de Chokier, Andreas Heidemann - 1624
Thesaurus Politicus Oder SchatzCammer Politischer Aphorismorum oder Lehrsprüche, Darinnen eigentlich eine Unterweisung begrieffen, Was Fürsten und Herren ... in acht zunemen haben, Sampt Angeheffteten Exempeln und Geschichten so sich von Anbeginn der Welt her ... hin und wider zugetragen ... Anfänglich in Lateinischer Sprach zusammen getragen von Johanne à Chokier Patritio Leodiensi J.U.D. Jetzo aber verteutschet Durch Andream Heidemannum Northusanum Cheruscum by Jean Chokier, Andreas Heidemann - 1624 - 860 pages
Thesaurus religiosorum, in quo de tribus votis solemnibus obedientiæ, castitatis, & paupertatis accuratissimè disputatur. Authore d. Bartholomeo a s. Fausto, aliàs Pirro Siculo, ... Opus non solùm regularibus, verùm etiam cunctis sacrarum literarum studiosis vtilissimum, nunc primum in lucem editum, unà cum indice librorum & quæstionum totius operis by Bartolomeo : di S. Fausto - 1624
Thesaurus sacrae Scripturae propheticae et apostolicae by Augustin Marlorat - 1624
Thesaurus Sacrae Scripturae propheticae et apostolicae... by Augustin Marlorat - 1624
Theses ex universa philosophia - 1624 - 8 pages
Theses iur. de venatione, aucupio et piscatione by Caspar Denich, Wolfgang Jacob Freymon von Randeck - 1624 - 16 pages
Theses iur. de venatione, aucupio et piscatione by Caspar Denich, Wolfgang Jacob Freymon von Randeck - 1624 - 16 pages
Theses Juridicae De Testamentis by Gottfried Reuter, Georg Scribonius - 1624 - 16 pages
Theses med. de tussi by Albert Menzel, Johann Radig - 1624 - 12 pages
Thomae Stapletoni, Angli, S. Theologiae Doctoris, Et Professoris Regii Lovanii, Promptvarivm Catholicvm, Ad instructionem Concionatorum contra nostri temporis haereses, Svper Evangelia Ferialia Per Totam Qvadragesimam by Thomas Stapleton - 1624 - 340 pages
Thronus iustitiae by Philippus Bebius, Luis de la Puente - 1624
Thrésor de l'histoire générale de nostre temps, de tout ce qui s'est fait et passé en France sous le règne de Louys le Juste, depuis la mort déplorable de Henry le Grand jusques à présent, contenant les troubles arrivez... durant la régence... dans la maj by Gaspard - 1624
Thummiana Iconomachia Theol. Disput. Refutata by Kaspar Lechner, Andreas Stöger - 1624 - 28 pages
Tiphys Batavus ... by Willebrordus Snellius - 1624
Topologia, s. diss. physiolog. de loco by Johann Baptist Weiganmeir, Johannes Gellatle - 1624
Tou Megalou Hippokratous panton ton iatron koryphaiou Ta heuriskomena by Hippocrate, Foës - 1624 - 1344 pages
Tou Megalou Hippokratous panton ton iatron koryphaiou Ta heuriskomena by Hippocrate, Foës - 1624 - 1344 pages
Tractatio ... omnium de Fide controversiarum by Martinus Becanus - 1624
Tractatio dilucida et compendiaria omnium de fide controuersiarum by Martinus Becanus ((S.I.)) - 1624 - 483 pages
Tractatus Ascetici by Giulio Negrone - 1624 - 842 pages
Tractatus ascetici R. P. Julii Nigroni,... qui ab auctore recogniti et aucti, nunc primum in unum collecti, in gratiam magistrorum spiritualium omniumque profectus spiritalis amantium prodeunt in Germania by Giulio Negrone - 1624
Tractatus de Commutationibus ultimarum voluntatum by Giampietro Moneta - 1624
Tractatus de globis, coelesti et terrestri by Robert Hues - 1624
Tractatus de globis, coelesti et terrestri eorumque vsu by Robert Hues - 1624 - 130 pages
Tractatus de iuribus by Lupoldus (de Bebenburg), Marquard Freher - 1624
Tractatus de iuribus by Lupoldus (de Bebenburg), Marquard Freher - 1624
Tractatus de iuribus by Lupoldus (de Bebenburg), Marquard Freher - 1624
Tractatus de iurisdictione adiunctorum coadiuuantium episcopum contra praebendarios suos criminaliter procedentem by Luis de Saravia - 1624 - 378 pages
Tractatus de iurisdictione adiunctorum coadiuuantium episcopum contra praebendarios suos criminaliter procedentem by Luis de Saravia - 1624 - 378 pages
Tractatus de iurisdictione ordinarii in exemptos, deque illorum exemptione ab ordinaria iurisdictione by Erasme de Chokier - 1624 - 295 pages
Tractatus de iurisdictione ordinarii in exemptos, deque illorum exemptione ab ordinaria iurisdictione by Erasme de Chokier - 1624 - 128 pages
Tractatus de juribus regni et imperii Romanorum. Adjectus est Hyronymi Balbi de coronatione liber (singularis) (etc.)- Argentorati, typis Rihelianis 1624 by Leopold III. von Bebenburg, Leopold von Bebenburg (alias de Egloffstein), Girolamo Balbi, Hieronymus Balbi - 1624
Tractatus de Jurisdictione Adiunctorum Coadjuvantium Episcopum by Ludovico a SARAVIA - 1624 - 378 pages
Tractatus de legato by Jean ¬de Chokier - 1624 - 113 pages
Tractatus de legato by Jean Chokier - 1624 - 113 pages
Tractatus de legato by Joannes de Chokier - 1624 - 113 pages
Tractatus de legato etc by Joannes Chokier de Surlet - 1624
Tractatus de legato,...auctore Ioanne a Chokier de Surlet by Jean de Chokier de Surlet - 1624
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiae, quibus regalia, iuraque imperii competunt ¬Ludovici ¬Rodolfini by Ludovicus Rodolfinus, Christoph Besold - 1624 - 90 pages
Tractatus de origine, dignitate et potestate ducum Italiæ. Recusum, curante C. Besoldo by Ludovicus Rodolfinus - 1624
Tractatus de Representatione by Blasius ROBLES SALCEDO - 1624 - 502 pages
Tractatus de Restrictionum mentalium abusu by Johannes Malderus - 1624
Tractatus duarum repetitionum primae ad tx. in cap. si vero, et cap. verum de iure iurando ..., secundae ad tx. in cap. cum tibi de testamentis ... by Pedro Bajo Arroyo - 1624 - 118 pages
Tractatus et Synopsis totius Iuris Feudalis by Heinrich ¬von Rosenthall - 1624
Tractatus et Synopsis totius Iuris Feudalis by Heinrich ¬von Rosenthall - 1624
Tractatus iurisdictionis ordinariae in exemptos illorumque exemptione ab ordinaria iurisdictione by Erasme Chokier - 1624 - 423 pages
Tractatus iurisdictionis ordinariae in exemptos illorumque exemptione ab ordinaria iurisdictione by Erasme Chokier - 1624 - 423 pages
Tractatus Posthumus - 1624
Tractatus quatuor, quorum ... by Hieronymus Fabricius - 1624
Tractatvs de svbstitvtionibvs in duas partes distinctus, qvarvm prima continet directas svmmatim, hoc est, de substitutionibus in genere, de vulgari, pupillari, exemplari, directa militari, compendiosa, & reciproca by Vincentius Fusarius - 1624
Tragicomedia ghedaghtenisse des Doots, vertoont in den Persoon van den Keys. Henricus I. door de Tonckheydt der Soc. J. binnen Aelst - 1624
Traicte dv delict commvn, et cas privilegié by Bénigne Milletot - 1624 - 132 pages
Traicté de l'Amour de Dieu by François de Sales - 1624 - 734 pages
TRaicté de l'amour du prochain, oeuvre utile pour les prédicateurs et confesseurs... en faveur desâmes dévote ... by Claude Joly - 1624 - 173 pages
Traicté des signatures, ou Vraye et vive anatomie du grand et petit monde (par Oswald Croll), (trad. par J. Marcel) by Oswald Croll - 1624 - 4 pages
Translatie edict van den coninck [van Frankrijk], voor d'oprichtinge van eene camer van justitie, voor t'ondersoecken ende straffen vande abuysen ende quader gangen begaen in 't stuck van 't bewindt zijnder penninghen. Gheverifieert int Parlement, Reecken-camer, ende Hof des Aydes - 1624 - 28 pages
Tratado de consideraciones catolicas ... a la señora ... Francisca de Guzman y Rojas marquesa de Toral by Juan Suárez de Gamboa - 1624 - 124 pages
Trattato Dell'Origine Et Fatti Illustri Della Famiglia Trissina Di Paolo Beni by Paolo Beni - 1624 - 63 pages
Treatise on Islamic law - 1624
Treu - 1624 - 12 pages
Trifolium politicum by Peder Nielsen Gjelstrup - 1624
Trigonometria by Benjamin Ursinus - 1624
Trinckt alle darauß, Sampt beygesetztem Nachtrüncklein und Güldenem Ortbändlein. Das ist: Kurtzer Bericht, ob es wider den Befelch Christi sey oder nicht, das haylige Sacrament unter einer Gestallt zureichen und zuempfahen by Martin Sklerkowski - 1624 - 108 pages
Triomphe de la vérité en l'heureuse et tant désirée conversion de Monseigneur Rudolphe Maximilien, Duc de Saxe, Angrie et Wesphalie by Mathieu Martin - 1624
Triumpho del amor divino by Guillermo Espallart - 1624
TriumphWagen Antimonii, Fratris Basilii Valentini... by Basilius (Valentinus), Johann Thölde - 1624 - 598 pages
TriumphWagen Antimonii, Fratris Basilii Valentini... by Basilius (Valentinus), Johann Thölde - 1624 - 598 pages
Trommetenschall - 1624 - 8 pages
Trophaei Europaei ... Centuria Athenaea by Jacob Gerschow - 1624
Trostbronn, Mariae und Joseph, Betrubte, Krancke, Sterbende, gefangene wie auch Malefitz personen mit vorlesen, Zusprechen, ermahnen, vorbetten Zu trosten, stercken und aufftzurichten by Georg Vogler - 1624 - 1075 pages
Tusculanarum Quaestionum ... liber quintus by Marcus Tullius Cicero, Paolo Manuzio - 1624
Tweede deel der Verantwoordinghe van Bernardus Dvinglo [...] teghens de publicatie van den Raet Provinciael in Hollant teghens hem ghedaen op den 11 Aprilis 1623 [...] En met eenen beantwoort alles wat diesaengaende in de sententien ende Confessien der gheexecuteerde tot sijnen laste wert ghestelt by Bernard Dwinglo - 1624 - 132 pages
Tweede deel der verantwoordinghe van Bernardvs Dvinglo, ghewesen predicant tot Leyden, teghens de publicatie van den raet provinciael in Hollant teghens hem ghedaen op den 11. aprilis 1623. ... En met eenen beantwoort alles wat dies aengaende in de sententien ende confessien der gheexecuteerde tot sijnen laste wert ghestelt by Jean Blansaert - 1624 - 132 pages
Umbständiger Bericht und Relationes Etlicher gewester Churpfaltz geheimber vertrawtister Räth, Uber underschiedliche Legationes, so Anno 1620. 1621. 1622. Bey der Königl. Würden inn Dennemarck, sie theils in der Person wegen ihres Herrn verrichtet - 1624 - 30 pages
Umständlicher Bericht und Relationes etlicher gewester Churpfaltz geheimber vertrawtister Räth uber underschiedliche Legationes, so Anno 1620. 1621. 1622. Bey der königl. Würden inn Dennemarck sie... Verrichtet... - 1624 - 30 pages
Umständlicher Bericht und Relationes etlicher gewester Churpfaltz geheimber vertrawtister Räth uber underschiedliche Legationes, so Anno 1620. 1621. 1622. Bey der königl. Würden inn Dennemarck sie... Verrichtet... - 1624 - 30 pages
Un discurso del chocolate by Santiago de Valverde Turices - 1624 - 32 pages
Universa Philosophia by Pedro Hurtado de Mendoza - 1624 - 963 pages
Universa philosophia by Pedro Hurtado de Mendoza - 1624
Universa Philosophia by Pedro Hurtado de Mendoza - 1624
Usage du Compas de proportion by Clément Cyriaque de Mangin - 1624
Usage du Compas de proportion par D. Henrion by Didier Henrion, Neufville - 1624
Usus astronomicus Indicis aspectuum veterum et praecip. novorum compendiose sine calculo simul omnium inveniendorum by Jacob Bartsch - 1624 - 16 pages
Usus astronomicus planisphaerii stellati by Jacob Bartsch - 1624
Vale minoritanum sive Decas votiva Apostolico-Paulina by Johann Heinrich Faber - 1624 - 514 pages
Van de Oorlogen der Romeynen by Appianus, Nic. de Gerbode - 1624
Veelaus Vastel-avond-spel, ofte Cort verhael van den alarm die op Vastel-avond in de Veelau gheweest is by Willem Baudaert - 1624 - 16 pages
Veelouschen alarm ofte Onpartijdich verhael vande overcomst, in ende uyt-tocht, van graef Henderick vanden Berg in Veelouwen. Midtsgaders Vande Moort, Brant, Roof, Schande en Schade, aldaer ende op meer andere plaetsen aengherecht. Met een beschrijvinghe van 'tgheene vast by alleman in Gelderlandt daer van gheordeelt wort - 1624 - 8 pages
Vera effigies D. N. Iesu Christi secundum carnem, uti eam sibi reuelatam depingi curauit V. D. Marina de Escouar by Philipp Höchstetter - 1624 - 264 pages
Verantwoordinghe van Bernardus Dvinglo [...] teghens de publicatie van den Raet Provinciael in Hollant teghens hem ghedaen op den 11 Aprilis 1623 [...] by Bernard Dwinglo - 1624 - 222 pages
Verzeichnuß Der zu Augspurg, auff dem Bundtstag anwesenden Gesandten - 1624 - 8 pages
Verzeichnuß Der zu Augspurg, auff dem Bundtstag anwesenden Gesandten - 1624 - 8 pages
Viage del Parnaso by Miguel de Cervantes Saavedra - 1624 - 107 pages
Vida y muerte del bendito P. Juan de Dios by António de Gouveia - 1624
Vida y muerte del bendito P. Juan de Dios by António de Gouveia - 1624
Vida y muerte del bendito Pe. Iuan de Dios fundador de la orde[n] de la hospitalidad de los pobres e[n]fermos ... by Antonio de Govea (Obispo de Cirene), Imprenta Real (Madrid) - 1624 - 446 pages
Vida y muerte del bendito Pe. Iuan de Dios fundador de la orde[n] de la hospitalidad de los pobres e[n]fermos... by Antonio de Govea (Obispo de Cirene), Imprenta Real (Madrid) - 1624 - 446 pages
Vie apostolique de sainct Denis aeropagite by Étienne Binet - 1624
Vincentii Marinerii Valentini Panegyris ... by Vicente Mariner - 1624 - 56 pages
Viridarium philosophicum, hoc est, disputationes aliquot de selectis quibusdam iucundioribus et utilioribus in philosophia by Laurenz Forer - 1624 - 629 pages
Viridarium philosophicum, hoc est, disputationes aliquot de selectis quibusdam iucundioribus et utilioribus in philosophia by Laurenz Forer - 1624 - 629 pages
Vita Del B. Lvigi Gonzaga della Compagnia di Giesu by Virgilio Cepari - 1624 - 447 pages
Vita del Beato Luigi Gonzaga ampliata e ricoreta in questa 3. ed by Virgilio Cepari - 1624
Vita del Cardinale Roberto Bellarmino by Giacomo Fuligatti - 1624
Vita del cardinale Roberto Bellarmino della Compagnia di Giesù by Giacomo Fuligatti ((S.I.)) - 1624 - 356 pages
Vita del cardinale Roberto Bellarmino della Compagnia di Giesù by Giacomo Fuligatti ((S.I.)) - 1624 - 356 pages
Vita di Cola di Renzo tribuno del popolo romano. Scritta in lingua volgare e romana di quella età da Tomao Fiortifiocca scribasenato. All'illustrissimo, & eccell. prencipe Paolo Giordano Orsino duca di Bracciano, prencipe di Piombino, & c by Tommaso Fiortifiocca - 1624 - 264 pages
Vita di Cola di Renzo tribuno del popolo romano. Scritta in lingua volgare Romana by Tomao Fiortifiocca - 1624
Vita di Elisabetta Bonsi Capponi nobile matrona Fiorentina scritta dal P. don Gio. Batista Castaldo cherico regolare .. by Giovanni Battista Castaldo Pescara, Giovanni Battista Strozzi - 1624
Vita et martyrium B. Iusti Goudani Cartusiae Delphensis in Hollandia professi et sacristae by Gérard Eloy - 1624
Vita Mariae Stuartae Scotiae Reginae by George Conn - 1624 - 12 pages
Vita Sancti Patris Nili iunioris by Mathaios Iōannēs Karyophyllēs - 1624
Vita, e miracoli del glorioso padre S. Nicola da Tolentino dell'ordine Erem. di S. Agostino by Lodovico Zacconi - 1624 - 376 pages
Vita, e morte della Sig. Cornelia Lampugnana Rò gentildonna milanese ... by Hippolito Porro - 1624 - 240 pages
Vitae parallelae Themistoclis Atheniensis et Camilli Romani by Plutarchus - 1624
Vitae, passionis et mortis Jesu Christi mysteria by Jean Bourgeois - 1624
Vlmische Ordination Predigt, Bey Einsegnung deß Würdigen, Wolgelehrten, M. Hieronymi Wilhelms Ulmani, als er zum Prediger der Evangelischen Kirchen, bey Löblicher deß H. Römischen Reichs-Statt Giengen, offentlich ordiniert worden by Conrad Dieterich, Hieronymus Wilhelm - 1624 - 42 pages
Vmbständiger Bericht vnd Relationes Etlicher gewester Churpfaltz geheimber vertrawtister Räth, Vber vnderschiedliche Legationes, so Anno 1620. 1621. 1622. bey der Königl. Würden inn Dennemarck, sie theils in der Person wegen jhres Herrn verrichtet - 1624 - 30 pages
Voiage de Levant fait par le commandement du Roy en l'année 1621 par le Sr D. C. [Deshayes de Courmenin] by Louis Deshayes de Courmenin - 1624 - 12 pages
Volradi Plessii Heidelbergensis Olim Consiliarii Aiax Post Oppvgnatam Frvstra Cancellariam Anhaltinam In spongiam incumbens, Sive Appendix Cancellariae Anhaltinae by Jakob Keller - 1624 - 332 pages
Volradi Plessii Heidelbergensis Olim Consiliarii Aiax Post Oppvgnatam Frvstra Cancellariam Anhaltinam in spongiam incumbens, Sive Appendix Cancellariae Anhaltinae by Jakob Keller, Volrad ¬von Plessen - 1624 - 156 pages
Volradi Plessii Heidelbergensis Olim Consiliarii Aiax Post Oppvgnatam Frvstra Cancellariam Anhaltinam in spongiam incumbens, Sive Appendix Cancellariae Anhaltinae by Jakob Keller, Volrad ¬von Plessen - 1624 - 156 pages
Volradi Plessii Heidelbergensis olim consiliarii Aiax, post oppugnatam frustra cancellariam Anhaltinam in spongiam incumbens sive appendix cancellariae Anhaltinae ... cum notis marginalibus etc by Jacob I Keller - 1624
Volumen ... Disputationum Iuridicarum Selectiorum: Ex difficilimis & utiliss. Iurium materiis Desumtarum: a Clariss. & Praestantiss. Viris in celeberrima Basil. Acad. publice Propositarum by Johann Jacob Genath - 1624
Volumen ... Disputationum Iuridicarum Selectiorum: Ex difficilimis & utiliss. Iurium materiis Desumtarum: a Clariss. & Praestantiss. Viris in celeberrima Basil. Acad. publice Propositarum by Johann Jacob Genath - 1624
Von Bündnüssen und Ligen in Kriegszeiten by Johann Wilhelm Neumair von Ramsla - 1624
Von Christi Testamenten by Jakob Böhme - 1624 - 102 pages
Von Christi Testamenten by Jakob Böhme - 1624
Von den Janizaren, so ein Besundere gattung von Cantzleyverwanten An deß Papsts zu Rom Hoff seindt by Gottlieb Dachtler - 1624
Von den Natürlichen vnd vbernatürlichen Dingen. Auch von der ersten Tinctur, Wurtzel vnd Geiste der Metallen vnd Mineralien, wie dieselbe entpfangen, ausgekochet, geboren, verendert vnd vermehret werden. Trewlich eröffnet durch Fratrem Basilium Valentinum, Benedicter Ordens. Vnd nunmehr aus seiner eigenen Handschrifft in Druck publiciret Durch Johann Tholden Hessum by Basile Valentin, Thölde - 1624 - 119 pages
Vota Pronuba, quibus Nuptiis FelderoLangianis, Inter Virum ... Dn. Fridericum Felderum Praefecturae Gothanae Quondam Quaestorem, Nunc Civem Arnsteti primarium & Foeminam ... Sophiam ... Dn. Abrahami Langii S.S. Th. Doct. & Superintendentis Vinariae Generalis, viduam: Arnsteti XXIII. Novembris Anni Christi M.DC.XXIV. Celebratis Bona quaeq[ue] precantur Fautores, Amici, Gener by Friedrich Felder, Sophia Felder - 1624 - 8 pages
Vox regis of de stemme des conincks van Enghelant: sijnde als een apologij van een seecker tractaet ghenaemt Vox populi, of gelijck in Nederduytsch overgeset is Conseio of Spaanschen Raedt by Thomas Scott - 1624 - 86 pages
Vox regis of de stemme des conincks van Enghelant: sijnde als een apologij van een seecker tractaet ghenaemt Vox populi, of gelijck in Nederduytsch overgeset is Conseio of Spaanschen Raedt by Thomas Scott - 1624 - 86 pages
Waerachtich Verhael Vande Tidinghen ghecomen wt de Oost-Indien, met het iacht ghenaemt de Haze, in iunio 1624. in Texel aenghelandt. Aengaende de conspiratie ontdeckt inde eylanden van Amboyna : ende de straffe by iustitie daer op gheuolch. ... - 1624 - 22 pages
Waerachtich verhael, van de Doodt van Sebastiaen Basan [...] constant Martelaer levendich verbrandt tot Turim, om de belijdenisse van 't Euangelie, den 23 novembris 1623 - 1624 - 8 pages
Weegweiser, Wie ein jeder den wahren Christlichen Glauben erkennen: unnd wider allerley Secten gründtlich, kürtz- und klärlich verthädigen kann - 1624 - 137 pages
West-Indische Spieghel by Athanasius Inga - 1624 - 435 pages
Willebrordi Snellii ... Tiphys Batavus, sive Histiodromice, de navium cursibus, et re navali by Willebrordus Snellius - 1624 - 171 pages
Willebrordi Snellii a Royen,... Typhys Batavus, sive histiodromice de navium cursibus et re navali by Willebrord van Royen Snell - 1624
Willebrordi Snellii à Royen R. F. Tiphys batavus, sive Histiodromice, de navium cursibus, et re navali by Willebrord Snell - 1624 - 171 pages
Wohlgemeinte Erinnerung über den erbärmlichen Zustand in Teutschen und Benachbarten Landen - 1624
Wolmeinende Erinnerung Eines Redtlichen Teutschen Landsknechts über den jetzigen erbärmlichen Zustandt in Teutschen und Benachbarten Landen ... - 1624 - 71 pages
Wonderlicke avontuer, van twee goelieven, de eene ghenaemt Sr. Waterbrandt, ende ander Joufvrouw Wintergroen: nu onlanghs ghebeurt aen een Jongman, die men meende verslaghen te zijn, ende een Jonckvrou, de welche men meende verdroncken te zijn, maer na duysent avonturen wederom in vreughden zijn te samen ghekomen, mede brengende eenen uyt-nemenden schat van gout ende paerlen uyt West-Indien - 1624 - 36 pages
Wraeck-sweert bepleytende het recht van Gods verbondt door bloedighe oorloghe, diere tijdt, bleecke pestilentie. Voor-ghestelt uyt Levit. 26. vers. 23-26 by Willem Teellinck - 1624 - 128 pages
Wunderzeichen allmächtig Gott ... auff [dem] Heiligen Berg zu Bogen ... gewürkt hat by Vitus Haeser - 1624
Zhi li Nanxiong zhou zhi, [34 juan] by Qiqin Huang - 1624
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11